eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronické služby

Vybrané služby

Vyhľadávať v službách

Dostupné služby:

Súhlas na použitie erbu mesta a obcepre právnické a fyzické osoby dáva úrad, na základe rozhodnutia primátora/starostu. 

Obec určuje stavbám súpisné a orientačné čísla, označovanie ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní stavieb.

Pozývame všetky novonarodené detičky so svojimi rodičmi na slávnostné uvítanie do života

Správca miestnych daní vráti v relevantných prípadoch pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.

Sťažnosťou alebo petíciou sa môžu osoby domáhať ochrany svojich práv, poukazovať na porušenie všeobecne záväzných právnych predpisov. Osobitne petícia je určená ešte na podávanie návrhov a žiadostí.

Parkovacia karta je vydaná na zákalde povolenia k žiadosti: Vyhradzovanie parkovacieho miesta za poplatok

Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierskych sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a podobne.
Akékoľvek podnety týkajúce sa oblasti správy ciest môže ktorýkoľvek občan nahlásiť na obecný / mestský úrad, oddelenie cestného hospodárstva.

Pred výrubom drevín je nutné požiadať príslušný správny orgán ochrany prírody a krajiny o povolenie na výrub.

Mesto alebo Obec je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.

Mesto alebo obec na požiadanie vydajú rybársky lístok, oprávňujúca držiteľa na lov rýb.

Fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá pripravuje, distribuuje a uvádza na trh medikované krmivá, je povinná pred začatím činnosti požiadať orgán veterinárnej správy o schválenie prevádzkarne alebo zariadenia alebo o povolenie prevádzkarne, zariadenia alebo činnosti. 

Vydávanie stanoviska k zmene druhu pozemku vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve mesta v súlade so zákonom č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy.

Na žiadosť žiadateľa môže mesto a obec, povoliť vyhradenie parkovacieho miesta na miestnej komunikácií.

  • E-podanie

Zabezpečenie zapožičania zdravotníckych pomôcok pre fyzickú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a fyzickú osobú s nepriaznivým zdravotným stavom odkázaným na pomôcku.

Pri predaji hnuteľného majetku sa mesto/obec riadi podľa platného VZN o zásadách hospodárenia s majetkom. Obec na Úradnej tabuli upovedomí o prebytočnom hnuteľnom majetku určenom na následný predaj.