eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Popis služby: Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území samosprávy.

POPLATOK PLATÍ POPLATNÍK, KTORÝM JE:

a) fyzická osoba,

ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný  sad,  trvalý  trávnatý  porast  na  iný  účel  ako  na  podnikanie,  pozemok v zastavanom území mesta okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len ,,nehnuteľnosť“),

b) právnická osoba,

ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ,

ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa území mesta na účel podnikania


Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu ohlasovania vzniku, zániku alebo zmeny poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju ohlasovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016