Z dôvodu zabránenia nadmerného a opakujúceho sa rozkopávania verejných priestranstiev, je potrebné realizáciu plánovaných rozkopávok najmä pri opravách, rekonštrukciách a výstavbe nových vedení inžinierskych sietí časovo koordinovať, osobitne s ohľadom na plánované a pripravované opravy, rekonštrukcie, príp. výstavbu pozemných komunikácií, úpravy plôch zelene a podobne.
Akékoľvek podnety týkajúce sa oblasti správy ciest môže ktorýkoľvek občan nahlásiť na obecný / mestský úrad, oddelenie cestného hospodárstva.


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2018

Vydávanie rozhodnutí o uzávierke miestnej komunikácie.

Legislatíva

Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.