eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie rozhodnutí o výrube dreviny na území obce

Žiadateľ predkladá žiadosť spolu s požadovanými prílohami a uhradí príslušný správny poplatok. Ak je v rámci posúdenia žiadosti  zistený nedostatok (žiadosť nie je úplná), správne konanie sa preruší a žiadateľ je vyzvaný, aby v určenej lehote odstránil nedostatky podania.

V prípade, že pri podaní žiadosti sú náležitosti podania úplné, nasleduje zákonný postup:

  • Mesto zverejní informáciu o začatí správneho konania na svojom webovom sídle do 3 pracovných dní od začatia konania, pričom na portáli zostáva zverejnená min. 5 pracovných dní od jej zverejnenia,
  • Žiadateľovi a účastníkom konania je doručené oznámenie o začatí konania, prípadne sa nariadi ústne pojednávania spojené s miestnou ohliadkou,
  • Pri ohliadke sa vypracuje prezenčná listina a zápisnica z konania, v ktorej sa uvedú stanoviská účastníkov konania,
  • Súčasťou spracovania je aj riešenie náhradnej výsadby, resp. povinnosť uhradiť finančnú náhradu za výrub,
  • Prijme sa záver konania, určí sa dohodnutý postup a vypracuje sa rozhodnutie o výrube drevín.

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019