eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o životnom prostredí

Životné prostredie v kompetencii mesta  sa sústreďuje na aktivity v oblastiach:

  • ochrany prírody,
  • ochrany ovzdušia,
  • nakladania s komunálnym odpadom,
  • v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa  na ochrane vodných zdrojov

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2019