Popis služby: Na žiadosť daňového subjektu, v prípade splnených zákon. podmienok, správca dane vráti pomernú časť zaplatenej dane. Zväčša ide o zánik daňovej povinnosti z titulu predaja nehnuteľnosti, respektíve zmeny adresy trvalého pobytu, prípadne z titulu priznania úľavy resp. pri zrušení daňovej povinnosti. Služba bude pokrývať celý proces od zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane mesta a obce, cez spracovanie žiadosti, poskytnutie rozhodnutia klientovi a vráteniu pomernej časti spôsobom definovaným v žiadosti.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vrátenia pomernej časti dane daňovému subjektu na základe žiadosti.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o vrátenie pomernej časti dane

Legislatíva

  • Zákon 563/2009 o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 369/190 o obecnom zriadení
  • Zákon č. 211/2001 o slobodnom prístupe k informáciám
  • Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Správca dane po vydaní rozhodnutia je povinný do 30 dní vrátiť pomernú čas dane daňovému subjektu.

Poplatky

Daňový preplatok je uvedenýv rozhodnutí o vrátenie pomernej časti dane

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie