eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Ohlasovanie nelegálnych skládok –  oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré  je v rozpore so zákonom o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) môže akákoľvek  fyzická osoba alebo právnická osoba  príslušnému orgánu  štátnej správy  odpadového  hospodárstva  – Okresnému úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo Mestu Michalovce.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný  bezodkladne  po zistení, že na jeho  nehnuteľnosti  bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť  Okresnému úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo Mestu Michalovce. 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019