Ohlasovanie nelegálnych skládok –  oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré  je v rozpore so zákonom o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení) môže akákoľvek  fyzická osoba alebo právnická osoba  príslušnému orgánu  štátnej správy  odpadového  hospodárstva  – Okresnému úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo Mestu Michalovce.
Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný  bezodkladne  po zistení, že na jeho  nehnuteľnosti  bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť  Okresnému úradu Michalovce, Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo Mestu Michalovce. 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019

Ohlasovanie nelegálnych skládok, znečisťovania vodných tokov a životného prostredia. Vyzvanie majiteľa pozemku na odstránenie odpadu.

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v platnom znení
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

 

Životné situácie