eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Prideľovanie zberných nádob pre odpad a separovaný zber

Samospráva zabezpečuje zber využiteľných zložiek odpadu napr. sklo, papier, plasty, kovy, kompozitné obaly, bioodpad, jedlé oleje a tuky, drevo, drobný stavebný odpad,   ako aj  odpad s obsahom škodlivín  žiarivky, vyradené  elektrické  a elektronické zariadenia, drobnú chémiu. Zhodnocovanie odpadov sa vykonáva materiálovým využitím vytriedených  zložiek komunálnych odpadov. Odpad, ktorý nie je možné zhodnotiť  je ukladaný na skládku nie nebezpečného odpadu.

PLASTY -  ŽLTÉ KONTAJNERY
Patria sem: neznečistené stlačené  alebo zošliapnuté PET fľaše od nápojov, plastové a mikroténové  vrecká, baliace fólie, polystyrén, tégliky z jogurtov, obaly z CD, obaly z pracích  a čistiacich prostriedkov a kozmetiky.
Nepatria sem: mastné obaly so zvyškom  potravín, podlahové krytiny, novodurové rúrky, obaly z nebezpečných  látok, ako napr. motorových olejov, farieb a pod.

SKLO – ZELENÉ KONTAJNERY
Patria sem: nevratné obaly zo skla z alkoholických  alebo nealkoholických nápojov, poháre, tabuľové sklo z okien a dverí (väčšie množstvo patrí na zberný dvor, fľaše od zaváranín, sklenené črepy a pod.
Nepatria sem: porcelán, keramika, drôtené sklo, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, pozlátené a pokované sklo alebo technické druhy skla, Vratné fľaše vracajte späť do obchodu.

PAPIER -  MODRÉ KONTAJNERY
Patria sem: noviny, časopisy, kancelársky papier, reklamné letáky, stlačené krabice, kartóny, papierové obaly, papierové tašky. V malom množstve  aj papier s kancelárskymi sponkami alebo skartovaný papier.
Nepatria sem: väzbové obaly kníh, mokrý, mastný  alebo znečistený papier, asfaltový a dechtový papier, použité  plienky a hygienické potreby, alobal, celofán a pod.

ČIERNE – KOVY A VIACVRSTVOVÉ KOMBINOVANĚ MATERIÁLY NA BÁZE LEPENKY
Patria sem: Kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, viacvrstvové kombinované materiály tzv. tetrapaky  od mlieka a džúsov.
Nepatria sem: kovové obaly kombinované s iným materiálom, napr. tuby od krémov a pást. Mäkké vrecúška, napr. z kávy. Kovové obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok. Nadrozmerný kovový odpad je potrebné odniesť do zberní kovov, prípadne na zberný dvor. 

BIOODPAD – HNEDÝ KONTAJNER
Patria sem: pokosená tráva, zvyšky zeleniny a ovocia, lístie, kôra, zvädnuté rastlinné časti, odrezané konáriky drevín, kávové a čajové zvyšky.
Nepatria sem: mäso, popol, stavebný odpad, chemické prostriedky staré lieky a pod.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2019