Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, psa, predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani z nehnuteľnosti, dani za psa, dani za predajné automaty alebo dani za nevýherné hracie prístroje. Občania a podnikatelia pri nadobudnutí, výstavbe alebo úprave nehnuteľnosti, po nadobnutí psa, prístroja alebo automatu sú povinní ohlásiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti. Služba bude pokrývať celý proces od oznámenia na strane klienta, jej prijatie na strane mesta / obce, cez spracovanie oznámenia až po vydanie “Spoločného daňového rozhodnutia“.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov a automatov

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Poplatky

Služba nie je spoplatnená. Daň je vyrubená Rozhodnutím.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Súvisiace služby

Životné situácie