eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Elektronické služby

Vybrané služby

Vyhľadávať v službách

Dostupné služby:

Mesto a obec vydáva voličské (hlasovacie) preukazy pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Služba slúži na podanie žiadosti zo strany rodičov alebo zákonných zástupcov o prijatie dieťaťa do 1. ročníka základnej školy pre potreby plnenia povinnej školskej dochádzky. Žiadosť bude adresovaná na konkrétnu základnú školu ktorú posúdi riaditeľ základnej školy a až po osobnom zápise dieťaťa v škole v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Služba slúži na podanie prihlášky zo strany rodičov alebo samotného uchádzača na štúdium uchádzača v základnej umeleckej školy. Prihláška bude adresovaná na konkrétnu základnú umeleckú školu, ktorú posúdi riaditeľ školy a po talentovej skúške v lehote vydá rozhodnutie. Môže nasledovať proces odvolania sa.

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov v ich voľnom čase.

Na cestovný ruch sa v všeobecnosti nahliada ako na oblasť, ktorej pozitívne vplyvy sú, v prípade jeho adekvátneho rozvoja, nepochybné vo viacerých oblastiach, ako napr. veľmi priaznivé dopady na HDP, zamestnanosť, reštrukturalizáciu, podporu vzniku nových výrob a stimuláciu nových podnikateľských aktivít, export/obchodnú bilanciu, vzdelávanie, rozvoj IT a komunikácií, dopravu, legislatívu, kultúru, životné prostredie, rozvoj vidieka, rozvoja MSP, podporu rozvoja nových interregionálnych aktivít, vitalitu a zdravie ľudí, na spoluprácu štátnej správy a samosprávy, vplýva na medzinárodné vzťahy s príslušnými, mimoriadne zaujímavými efektmi výstupov.

Daň z nehnuteľnosti sa vyrubuje za pozemky, stavby, byty a nebytové priestory v bytovom dome.

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti.

Predmetom dane za psa je pes chovaný právnickou alebo fyzickou osobou. Daň sa vzťahuje na psa staršieho ako 6 mesiacov, pričom základom dane je počet psov.

Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení.

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.

Predmetom dane je vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta. Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá je držiteľom motorového vozidla.

Komunitný plán sociálnych služieb Samosprávy predstavuje krátkodobý aţ strednodobý programový dokument sociálnej politiky Samosprávy 

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie.