eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Vydávanie hlasovacieho preukazu

Upozornenie: Volič môže podľa § 46 ods. 4 zákona 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Po uplynutí tejto lehoty je možné požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu len osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb v úradných hodinách mesta / obce na mestskom / obecnom úrade.

Popis služby: Mesto a obec vydáva voličské (hlasovacie) preukazy pre občanov, ktorí sa chcú zúčastniť volieb/referenda mimo adresy ich trvalého bydliska. Služba sa poskytuje v prípadoch volieb do NR SR, volieb prezidenta SR, volieb do Európskeho parlamentu a referenda, v zmysle platnej legislatívy. Pred voľbami vydáva Ministerstvo vnútra SR usmernenia ku konaniu volieb, ktoré bývajú spravidla dostupné na internetovej stránke MV SR: http://www.minv.sk

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu vydávania voličských/hlasovacích preukazov pre občanov.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť pre vydanie voličského/hlasovacieho preukazu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Nie
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016