Podmienky výkonu volebného práva a organizáciu volieb v Slovenskej republike upravuje najmä zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva (tzv. volebný kódex), ktorý sa týka týchto volieb (vrátane referend a ďalších hlasovaní):

 
  • voľby do Národnej rady Slovenskej republiky (tzv. parlamentné voľby),
  • voľby do Európskeho parlamentu,
  • voľby prezidenta Slovenskej republiky,
  • ľudové hlasovanie o odvolaní prezidenta Slovenskej republiky,
  • voľby do orgánov územnej samosprávy, a to jednak orgánov vyšších územných celkov (tzv. regionálne voľby), jednak do orgánov samosprávy obcí (tzv. komunálne voľby),
  • referendum vyhlásené podľa článku 93 až 99 Ústavy Slovenskej republiky (tzv. celoštátne referendum).
 
Voľby sa konajú na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním.
 
Právo voliť má každý, kto najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku a zároveň splní ďalšie podmienky účasti určené pre konkrétny druh volieb (napr. v parlamentných voľbách môže voliť len občan Slovenskej republiky, zatiaľ čo v komunálnych voľbách môže voliť aj cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v príslušnej obci).
 
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu alebo pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
Informácie o voľbách a referendách v rámci mesta a obce sa poskytujú najmä nasledovným spôsobom:
 
  • zverejňovaním na úradnej tabuli,
  • sprístupnením informácií na webovom sídle mesta resp. obce,
  • určením podmienok pre umiestňovanie volebných plagátov na verejnom priestranstve (prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia),
  • doručením volebných oznámení do domácností voličov.
 

Mestá a obce zabezpečujú prípravu a realizáciu hlasovania, spracovanie výsledkov volieb a s tým súvisiace zverejňovanie dostupných informácii o voľbách a referendách. Okrem všeobecných informácií určených pre verejnosť (najmä voličov) sa v závislosti od druhu volieb zverejňujú a priebežne aktualizujú aj informácie týkajúce sa volebných okrskov, okrskových a miestnych volebných komisií, registrácie kandidátov a ďalších organizačných záležitostí.

 

Podrobnejšie informácie o vyhlásených voľbách a referendách, najmä čo sa týka zriaďovania okrskových volebných komisií, volebných okrskov, ako aj schválených všeobecne záväzných nariadení sú uvedené na osobitnej stránke mesta resp. obce.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 27.10.2016

Legislatíva

Zákon č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva 

Zákon o voľbách do orgánov samosprávy obcí - 346/1990 Zb. 

Zákon o voľbách do orgánov samosprávnych krajov - 303/2001 Z.z. 

Zákon o voľbách do NR SR - 333/2004 Z.z. 

Zákon o spôsobe voľby prezidenta - 46/1999 Z.z. 

Zákon o voľbách do Európskeho parlamentu - 331/2003 Z.z. 

Zákon o spôsobe vykonania referenda - 564/1992 Zb.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kontakt

Kontakt je uvedený na osobitnej stránke mesta