Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí, najmä v sociálno-emocionálnej, intelektuálnej a telesnej oblasti, rozvíja schopnosti a zručnosti, utvára predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Pripravuje na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Do materských škôl sa prijímajú spravidla dieťa od troch do šiestich rokov jeho veku, ale niektoré škôlky prijímajú deti od dvoch rokov. Dieťa môže byť do materskej školy prijaté k začiatku školského roka ale aj v priebehu školského roka.

V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove  a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov s platnosťou od 1. 9. 2008 sú materské školy zaradené do sústavy škôl.

Od 1. 9. 2009 materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelanie prostredníctvom školského vzdelávacieho programu, ktoré dieťa získa absolvovaním posledného ročníka vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole. Dokladom o absolvovaní predprimárneho vzdelania je osvedčenie.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Zoznam materských škôl

Legislatíva

  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

V materských školách môže byť stanovený príspevok zákonného zástupcu na prevádzku materskej školy.

Výšku príspevku určí každý zriaďovateľ (Samospráva) verejnej materskej školy individuálne.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie