Dostupné služby

E-podanie
Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia je povinný oznámiť každoročne obci / mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok.

E-podanie
Oznamovanie zrušenia prevádzkovej jednotky

Zrušenie prevádzkarne je prevádzkovateľ povinný oznámiť najneskôr sedem dní pred zrušením prevádzkarne umiestnením oznamu v prevádzkarni na mieste, kde je uvedená prevádzková doba.

Oblasti služieb
E-podanie
Oznamovanie otváracích hodín prevádzkarne alebo ich zmeny

Podnikateľský subjekt prostredníctvom tejto služby oznamuje otváracie hodiny (prevádzkovú dobu) svojej prevádzkovej jednotky alebo ich zmeny mestu alebo obci, v ktorej je prevádzka umiestnená

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálny odpad do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie miestnych daní

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie ostatných daní a poplatkov

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia do informačného systému ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Platenie pokút, úrokov a sankčných úrokov

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe z rozhodnutia (pokuta / úrok) do informačného systému mesta / obce ODÚ - z dôvodu nefunkčnosti MEP zatiaľ nepoužívať.

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani za nevýherné hracie prístroje

Priznanie za nevýherné hracie prístroje prevádzkovateľom

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani za predajné automaty

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie daňového priznania k dani za psa

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie mesačných prehľadov k dani za ubytovanie

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný každý mesiac / štvťrok / rok (podľa VZN obce) zasielať prehľad k s počtami ubytovaných osôb a ubytovaných nocí. Na základe podaného prehľadu je daňovník povinný uhradiť výšku dane. Daňový výmer správca dane nevyrubuje rozhodnutím.

Oblasti služieb
E-podanie
Podávanie spoločného daňového priznania k dani z nehnuteľností, psa, prístrojov a automatov

Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností, psa, predajných automatov alebo nevýherných hracích prístrojov a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby

Poskytovanie finančného príspevku na prevádzku sociálnej služby. Služba je určená pre registrované právnické osoby poskytujúce sociálne služby.

E-podanie
Poskytovanie finančného príspevku na sociálnu oblasť

Samosprávy môžu poskytovať finančné príspevky v sociálnej oblasti.

Oblasti služieb
E-podanie
Poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Služba zabezpečuje poskytovanie informácií podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám a vedenie ich evidencie.

Oblasti služieb
Stránka 4 z 8