Popis služby: Obec alebo mesto v rámci kompetencií správy svojho majetku alebo majetku zvereného do správy tento majetok môžu prenajímať. Toto sa týka aj ostatného nehnuteľného majetku mesta/obce, ktoré môže samospráva ako vlastník a správca prenajímať v zmysle platnej legislatívy.

Prenájom majetku môže byť iniciovaný?

 • inicializácia prenájmu na strane obce vrátane:
 • o zverejnenie zámeru prenájmu
 • zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane samosprávy,
 • zaevidovanie podania do registratúry vrátane:
 • o prerozdelenie prijatých žiadostí (medzi definovanými rolami),
 • o notifikácie žiadateľa o prijatí žiadosti
   
Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu predaja prenájmu ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť občana/podnikateľa o prenájom ostatného nehnuteľného majetku obce.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 12.06.2019

Žiadosť o prenájom nehnuteľného majetku

Legislatíva

 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,
 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení
 • Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností
 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota. V prípade vypísania verejnej obchodnej súťaže sú lehoty uvedené vo verejnej obchodnej súťaži.

Poplatky

Výška prenájmu je individuálna

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie