Samosprávy vlastnia alebo majú v správe nehnuteľný majetok. S týmto majetkom majú právom nakladať podľa osobitných právnych predpisov. V rámci nkaldania s majetkom sa rozumie aj predaj nehnuteľného majetku Samospráva môže  ako vlastník a správca predávať vzmysle platnej legislatívy.

aktiitvy v procese predaja nehnutelneho majetku obce:

 • inicializácia predaja na strane obce,
 • zadania žiadosti na strane klienta a jej prijatie na strane Samosprávy,
 • notifikovanie klienta oprijatí podania a zaevidovanie podania do registratúry,
 • postúpenie podania na jeho posúdenie zpohľadu vecnej a obsahovej úplnosti anáslednej notifikácie klienta ovýsledku tohto posúdenia,
 • postúpenie podania na samotné spracovanie (vrátane schvaľovacieho procesu), pričom klient bude informovaný o výsledku hlasovania obecného zastupiteľstva a taktiež ovýsledku schvaľovacieho procesu na úrovni úradu,
 • vprípade schválenia: postúpenie podania kpríprave a podpisu zmluvy vrátane prípadnej notifikácie klienta opotrebe predloženia všetkých náležitostí pre prípravu zmluvy ako aj pre konkretizáciu zmluvných podmienok,
 • postúpenie podania na uzatvorenie prípadu vrámci ktorého bude možné vypracovať podklady pre
 • návrh na vklad do katastra obce,
 • vyradenia majetku zevidencie (na základe rozhodnutia ovklade) a
 • pre MČ aj rozdelenie výnosov zpredaja majetku (pri zverenom majetku, nie pri vlastnom)
 • archivácia podkladov alistín.

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o kúpu nehnuteľnosti

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Zákon č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov

Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 538/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení,

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení

Zákon č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností

Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon

Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike 

Zákonná lehota

Nie je stanovená žiadna zákonná lehota. V prípade vypísania verejnej obchodnej súťaže sú lehoty uvedené vo verejnej obchodnej súťaži.

Poplatky

Výška predajnej ceny je individuálna

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie