Popis služby: Samosprávy sú vlastníkmi alebo správcami nehnuteľného majetku – bytov. Riadia proces predaja nehnuteľného majetku – bytov v majetku, ktoré ako vlastníci predávať v zmysle príslušného všeobecného záväzného nariadenia a zákona 182/1993 Z.z o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Vlastníkom bytov sú samosprávy podľa údajov z katastra.

Nájomca môže požiadat o odkúpenie obecného nájomného bytu, ktorý má v prenájme. O odkúpenie môže požiadať elektronickým formulárom. Nájomca musí priložiť doklady uvedené vo formulári. 

V prípade predaja inému žiadateľovi ako je nájomca postupuje sa:

Vlastník má právo rozhodnúť sa či predať alebo nepredať voľný byt. Ak sa predáva byt bez nájomcu postupuje sa ako pri predaji voľného bytu.

Postupuje sa VOS, VOS s prvkami elektronickej aukcie alebo dražbou.

VOS. zastupiteľstvo schvaľuje podmienky. Ak je súčasťou podmienok, že konečný predaj odsúhlasí zastupiteľstvo, vtedy zastupiteľstvo rokuje a odsúhlasuje výsledky VOS. 

Elektronické aukcie (VOS). 

Komu je služba určená: Občan
 
Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu odkúpenia bytových priestorov mesta/obce.
 
Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí žiadosť nájomcu (občana) o odkúpenie nájomného bytu.
 
Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.
 
Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno
 
Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie
 
Je služba spoplatňovaná: Nie

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o prevod vlastníctva bytu

Legislatíva

  • Zákon 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
  • Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
  • Zákon 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov
  • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
  • Zákon 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Vyhláška ministerstva spravodlivosti č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku

Zákonná lehota

Lehota na vybavenie žiadosti je pre každú žiadosť individuálna

Poplatky

Cena bytu je určená individuálne pri každej žiadosti

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie