Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území SR podlieha evidencii psov, ktorú vedie samospráva. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia vyššie uvedenej lehoty v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza. Samospráva vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (obsahuje evidenčné číslo psa, názov mesta resp. obce, kde je pes evidovaný a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom). Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa. Táto služba zahŕňa aj odhlásenie psa z evidencie.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o prihlásenie psa do evidencie alebo odhlásenie psa z evidencie

Legislatíva

Zákon č. 563/2009 Z.z. o správe daní a poplatkov (Daňový poriadok)

Zákon č. 282/2010 Z.z. o podmienkach držania psov

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Poplatok za registrovanie psa určuje samospráva

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie