Územný plán mesta sa pripomienkuje vo fáze obstarávania a prípravy územného plánu. Aj po schválení územného plánu je možné podávať návrhy a podnety na zmenu a doplnenie územného plánu, s ktorými sa pracuje pri obstaraní zmien a doplnkov územného plánu.

Proces obstarávania územného plánu:

Oznámenie o obstarávaní územného plánu mesta. Podnety podávajú akékoľvek osoby. Mesto je  povinné osloviť dotknuté orgány štátnej správy a územnej samosprávy.

  • 1. Fáza – prerokovanie zadania ÚPN. Zadanie UP (§20 zákona č. 50/1976Zb. v znení neskorších predpisov – ďalej len „stavebný zákon“). Vyhodnotia sa pripomienky k zadaniu ÚPN. Prerokuje sa návrh zadania so všetkými dotknutými inštitúciami. Mesto sa musí vysporiadať so všetkými pripomienkami a stanoviskami k návrhu zadania ÚPN. V tejto fáze mesto nevyrozumieva pripomienkovateľov o tom ako sa vysporiadal s ich pripomienkami. Následne je návrh zadania UPN upravený v zmysle výsledkov prerokovania a zaslaný na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, za účelom posúdenia návrhu zadania. Ak vydá kladné stanovisko zadanie ÚPN je predložené na rokovanie orgánov samosprávy. Následne konečnú podobu zadania ÚPN schváli mestské zastupiteľstvo.
  • 2. Fáza -  Koncept ÚPN (§ 21 stavebného zákona). Na základe zadania sa vypracuje koncept ÚPN vo variantoch. Mesto prerokuje návrh konceptu ÚPN so všetkými dotknutými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečí jeho zverejnenie a prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom.  Ak nie je pripomienka akceptovaná, mesto znovu prerokuje pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili. Jednotlivé pripomienky a vysporiadanie sa s nimi sú zahrnuté v súbornom stanovisku mesta. Zo súborného stanoviska je zrejmé, ktorý variant konceptu ÚPN bude ďalej rozpracovaný. Obsahuje pokyny na spracovanie návrhu ÚPN. Koncept ÚPN vrátane súborného stanoviska je predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva.
  • V rámci fázy konceptu ÚPN sa  posudzuje vplyv územnoplánovacej dokumentácie na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z.
  • 3. Fáza - Návrh ÚPN (§ 22 stavebného zákona). Mesto prerokuje návrh ÚPN so všetkými dotknutými inštitúciami a verejnosťou, zabezpečí jeho zverejnenie a prerokovanie so všeobecne zrozumiteľným výkladom. Ak nie je pripomienka akceptovaná, mesto znovu prerokuje pripomienky s tými, ktorí ich uplatnili. Pripomienky podané akoukoľvek osobou a povinnou inštitúciou musia byť vyhodnotené. V prípade návrhu zmien na poľnohospodárskej a lesnej pôde je potrebné stanovisko Okresného úradu Košice, ref. pôdohospodárstva.  Následne je návrh UPN upravený v zmysle výsledkov prerokovania a zaslaný na Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, za účelom posúdenia súladu. Ak vydá kladné stanovisko, návrh ÚPN je predložený na rokovanie orgánov samosprávy mesta. Následne konečnú podobu návrhu ÚPN schváli mestské zastupiteľstvo. V poslednom kroku na rokovaní mestského zastupiteľstva dôjde k schváleniu celého materiálu územného plánu a vyhláseniu záväznej časti ÚPN formou VZN.

Zmeny a doplnky ÚPN: ÚPN je možné meniť prostredníctvom zmien a doplnkov ÚPN. Postup pripomienkovania je totožný s fázou 3 s postupom pri prerokovaní návrhu ÚPN. 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019

Pripomienkovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta

Legislatíva

  • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
  • Vyhláška č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Priemerkovanie platného územného plánu nestanovuje lehotu na odpoveď. Pripomienky sa spracúvajú pri najbližšej príprave zmien a doplnkov k územnému plánu.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Súvisiace služby