Mesto alebo obec, ktorá vykonáva pôsobnosť matričného úradu, organizuje civilné svadobné obrady (poskytuje miestnosť, zabezpečuje prítomnosť starostu, alebo povereného poslanca miestneho zastupiteľstva). Tiež zabezpečuje sprievodný program (recitáciu) a vykonanie obradu mimo úradnej sieni. Služba pokrýva celý proces od podania žiadosti o organizovanie občianskeho svadobného obradu na strane klienta (obaja snúbenci), cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane mesta resp. obce, ďalej umožňuje zrealizovanie prípadnej platby za službu na strane klienta a prijatie prípadnej platby na strane mesta resp. obce., zabezpečuje spracovanie služby v príslušnom module IIS a zaslanie výstupu služby klientovi – Informácie o uskutočnení obradu zo strany mesta resp. obce. Po uskutočnení samotného sobášneho obradu sa vydáva sobášny list. Proces organizovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient nie je o priebehu procesu informovaný, iba v prípade výnimiek a komplikácii.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 19.12.2017

Žiadosť o uzavretie manželstva

Legislatíva

 • Zákon č. 154/1994
 • Zákon č. 36/2005 Zákon o správnych poplatkoch

Poplatky

POPLATKY
Vydanie povolenia uzavrieť manželstvo pred matričným úradom nie je spoplatnené, ak jeden zo snúbencov má trvalý pobyt v danej mestskej časti.

Služba je spoplatnená pre prípady:

 • Matričný doklad (rodný, sobášny, úmrtný) - 5 €
 • Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10 €
 • Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi, alebo náboženskej spoločnosti - 10 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20 €
 • Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky – 20 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby– 20 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti – 70 €
 • Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami – 35 €
 • Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom – 70 €
 • Uzavretie manželstva medzi cudzincami – 200 €
 • Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt – 200 €
 • Nahliadnutie do matrík - za každá zväzok matrík 2 €
 • Overenie podpisu - 2 €
 • Overenie listiny - 2 € za stranu

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

 

Životné situácie