Životné prostredie v kompetencii mesta  sa sústreďuje na aktivity v oblastiach:

 • ochrany prírody,
 • ochrany ovzdušia,
 • nakladania s komunálnym odpadom,
 • v rámci svojej pôsobnosti sa podieľa  na ochrane vodných zdrojov

Životné prostredie je všetko, čo vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je predpokladom ďalšieho ich vývoja. Jeho zložkami sú najmä ovzdušie, voda, horniny, pôda a organizmy. Z hľadiska funkcie organizmov ho chápeme ako dynamický systém, ktorý človek nevyhnutne používa, ovplyvňuje, ale sa mu tiež prispôsobuje.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2019

Životné prostredie

Legislatíva

 • zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení
 • zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • zákon č. 205/2004 Z. z. o zhromažďovaní, uchovávaní a šírení informácie o životnom prostredí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších  predpisov (vodný zákon) v platnom znení
 • zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami v platnom znení
 • zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • zákon  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  v platnom znení
 • zákon č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v platnom znení
 • vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení 

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie