Mesto / Obec v rámci prenesených kompetencií výkonu štátnej správy v oblasti štátnej vodnej správy vydáva povolenia na uskutočnenie vodnej stavby – studne pre fyzickú osobu.

Pri vodných stavbách má orgán štátnej vodnej správy pôsobnosť stavebného úradu podľa osobitného predpisu s výnimkou pôsobnosti vo veciach územného rozhodovania a vyvlastnenia. Orgán štátnej vodnej správy, ktorý je príslušný na povolenie vodnej stavby, rozhoduje aj o užívaní stavby vydaním kolaudačného rozhodnutia.

Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie, zmenu alebo odstránenie vodnej stavby je súčasne stavebným povolením a povolenie na jej uvedenie do prevádzky je súčasne kolaudačným rozhodnutím.

V prípade zámeru vybudovať na svojom pozemku studňu využívanú za účelom získania pitnej alebo úžitkovej vody, z ktorej bude voda čerpaná iným spôsobom ako ručne je stavebník povinný písomne požiadať o povolenie zriadiť takúto vodnú stavbu.

Na základe vykonaného vodoprávneho konania, mesto / obec vydá rozhodnutie o povolení vodnej stavby. Tomuto povoleniu predchádza povolenie na osobitné užívanie vôd.


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2018

Povoľovanie odberu podzemných vôd (studňa) a zriadenie drobnej vodnej stavby.

Legislatíva

Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
Zákon č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon)
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych  poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Životné situácie