eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov a na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ukladá povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia oznámiť každoročne mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú, a ďalšie údaje potrebné na zistenie množstva a škodlivosti znečisťujúcich látok vypustených do ovzdušia za uplynulý rok, najmä o druhu a kvalitatívnych ukazovateľoch palív a surovín, počte prevádzkových hodín malého zdroja znečisťovania ovzdušia a o druhu a účinnosti odlučovacích zariadení.


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2018