Osoba, ktorej bolo vydané povolenie na realizáciu rozkopávky miestnej komunikácie po jej zrealizovaní a skončení ohlási správcovi miestnej komunikácie ukončenie prác na rozkopávke miestnej komunikácie.
Po skončení prác a ohlásenia tejto skutočnosti prebehne proces prevzatia rozkopávky správcom miestnej komunikácie.
Správcom miestnych komunikácií I. a II. triedy je VÚC. Správcom miestnych komunikácií III. a IV. triedy je Obec. Tento princíp delenia miestnych komunikácií má svoje výnimky.


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2018

Ohlasovanie o ukončení prác na rozkopávke miestnych komunikácií.

Legislatíva

Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)