Mesto alebo Obce je správcom miestnych komunikácií na svojom území. Na základe žiadosti môžu povoliť uzávierku miestnej komunikácie vo svojej správe.
Služba slúži na riadenie procesu kedy hlavne mesto alebo obec na základe žiadosti môže vydať rozhodnutie o uzávierke miestnej komunikácie, ktoré oprávňuje žiadateľa uzavrieť miestnu komunikáciu alebo jej časť v súlade s podmienkami stanovenými v rozhodnutí.
Žiadosť o zvláštnom užívaní miestnej komunikácie:

  • o ambulantný predaj, konanie zhromaždení, kultúrnych a športových podujatí, nakrúcanie filmov, umiestnenie letných terás
  • o povolenie prepravy nadrozmerného nákladu
  • Žiadosť o povolenie vjazdu do pešej zóny
  • Oznámenie poruchy vedenia
  • o umiestnenie reklamného, propagačného a informačného zariadenia na území obce
  • o povolenie rozprávkových prác
  • o zariadenie staveniska, umiestnenie kontajnera, lešenia, pristavenie vozidla na výkon stavebných prác.

Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2018