Premávku na pozemných komunikáciách upravujú osobitné predpisy, v ich medziach smie každý užívať diaľnice, cesty a miestnej komunikácie obvyklým spôsobom na účely, na ktoré sú určené.
Za vydanie tohto povolenia mesto / obec správny poplatok nevyrubuje.
Postup žiadateľa pre umiestnenie dopravného značenie je podanie týchto žiadostí:
-    Žiadosť na zvláštne užívanie komunikácie – prekopávky
-    Žiadosť o určenie dočasného dopravného značenia
-    Žiadosť o čiastočnú, prípadne úplnú uzávierku komunikácie


Dátum zverejnenia: 21.12.2018

Dátum poslednej zmeny: 21.12.2018

Povoľovanie umiestnenia dopravného značenia

Legislatíva

Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych  poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní
VZN obce