Popis služby: Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje (t. j. za čo sa daň platí) sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti. Základom dane za nevýherné hracie prístroje je počet nevýherných hracích prístrojov. Ročná sadzba dane za nevýherný hrací prístroj je určená v príslušnom VZN mesta/obce.

Komu je služba určená: Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu pre ohlasovanie vzniku, zániku alebo zmeny daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať daňové priznanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Poplatky

služba nie je spoplatňovaná