Základom dane za nevýherné hracie prístroje je počet nevýherných hracích prístrojov. Ročná sadzba dane za nevýherné hracie prístroje je 166 eur za jeden nevýherný hrací prístroj. Od dane sú oslobodené elektronické prístroje zabezpečujúce informácie prostredníctvom internetu.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za nevýherné hracie prístroje

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Poplatky

služba nie je spoplatňovaná