Prepravná služba je sociálnou službou, ktorá je poskytovaná alebo jej poskytovanie je zabezpečované v súlade so zákonom 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V § 42 zákona o sociálnych službách je prepravná služba definovaná ako služba poskytovaná:

- fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo

- fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.  


Odkázanosť na individuálnu prepravu, v tomto  prípade na prepravnú službu (existujú aj iné formy kompenzácie odkázanosti napr. finančným príspevkom na individuálnu prepravu, ktorý poskytuje príslušný ÚPSVaR) sa preukazuje posudkom vydaným príslušným úradom práce.

Nepriaznivý zdravotný stav preukazuje fyzická osoba potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti (ošetrujúceho lekára).

V oboch prípadoch podáva fyzická osoba žiadosť o zabezpečenie prepravnej služby na referát sociálnych vecí príslušného mesta alebo obce.  Súčasťou podanej žiadosti musí byť:

- buď posudok úradu práce sociálnych vecí a rodiny alebo

- potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 

Ak občan preukáže odkázanosť na prepravnú službu v súlade so zákonom o sociálnych službách, jeho  žiadosť je postúpená priamo tomu poskytovateľovi prepravenej služby, ktorú si občan zvolil.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o zabezpečenie poskytovania prepravnej služby

Legislatíva

Zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v platnom znení

Poplatky

Úhrady za poskytovanie prepravnej služby sú stanovené v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. v platnom znení.

Kompetencie

Sociálne

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Súvisiace služby