Obec zabezpečuje nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej  asanácie  odchyt túlavých zvierat, tzn. psov, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy.

Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca  živočíšnych vedľajších produktov je povinný zabezpečiť  odstránenie  živočíšnych  vedľajších  produktov, ktoré vznikli v súvislosti  s jeho činnosťou  alebo v jeho prevádzkarni tak, aby  sa zabránilo  šíreniu  chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené  v osobitnom predpise.

V súvislosti s výskytom tiel uhynutých zvierat, ktorých  vlastník nie je známy na mestských komunikáciách, alebo na verejnom priestranstve, je vlastník tejto nehnuteľnosti povinný postupovať podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.  

Ak dôjde k usmrteniu  raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku  pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri  oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2019

Legislatíva

  • Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení
  • Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o  doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR č. 143/2012 Z. z. o chove nebezpečných živočíchov v platnom znení
  • Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
  • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení
  • Zákon č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111