eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o útulkoch a karanténach pre zvieratá

Obec zabezpečuje nepretržitý výkon vybraných činnosti veterinárnej  asanácie  odchyt túlavých zvierat, tzn. psov, ktoré sa bez kontroly a dozoru vlastníka alebo držiteľa pohybujú po verejných priestranstvách a ich vlastník alebo držiteľ v tomto čase nie je známy.

Vlastník zvierat, držiteľ zvierat a pôvodca  živočíšnych vedľajších produktov je povinný zabezpečiť  odstránenie  živočíšnych  vedľajších  produktov, ktoré vznikli v súvislosti  s jeho činnosťou  alebo v jeho prevádzkarni tak, aby  sa zabránilo  šíreniu  chorôb zvierat a zoonóz a je povinný dodržiavať požiadavky uvedené  v osobitnom predpise.

V súvislosti s výskytom tiel uhynutých zvierat, ktorých  vlastník nie je známy na mestských komunikáciách, alebo na verejnom priestranstve, je vlastník tejto nehnuteľnosti povinný postupovať podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v platnom znení.  

Ak dôjde k usmrteniu  raticovej zveri alebo veľkej šelmy dopravným prostriedkom na nepoľovnej ploche a tá tvorí prekážku  pre plynulosť cestnej premávky, usmrtenú zver odstráni správca komunikácie; uloženie odstránenej zveri  oznámi užívateľovi najbližšieho poľovného revíru.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 25.01.2019