Mesto a obec v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej iba ako „zákon“) sú verejnými obstarávateľmi.

Zverejňovanie informácií o jednotlivých zákazkách sa uskutočňuje v súlade so zákonom. Mesto o obec zverejňuje informácie o ostatných zákazkách podľa § 10 ods. 10 zákona  a v súlade s vnútornou smernicou obce/mesta. Zverejňovanie zákaziek závisí od predpokladanej hodnoty zákazky. Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje bez DPH.
 

A) Limity pre nadlimitné zákazky:

Nadlimitná zákazka je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota sa rovná alebo je vyššia ako finančný limit ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý vydáva Úrad pre verejné obstarávanie. V aktuálnom čase ide o tieto limity:

a)      Tovar – od 144 000 €

b)      Služby, okrem služieb uvedených v prílohe č. 1 zákona – od 221 000 €

c)      Služby uvedené v prílohe č. 1 zákona – od 750 000 €

d)      Stavebné práce – od 5 548 000 €


Informácie o nadlimitnej zákazke  sú zverejnené na webových stránkach:

a)    vo Vestníku verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/evestnik

b)    portál Elektronického verejného obstarávania: https://michalovce.fo.e-obstaranie.sk

c)     profile verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5769


B) Limity pre podlimitné zákazky:

Podlimitná civilná zákazka zadávaná verejným obstarávateľom je zákazka, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a súčasne rovná alebo nižšia ako:

a)     70 000 eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru okrem potravín a zákazku na poskytnutie služby okrem služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona

b)     260 000 eur, ak ide o zákazku na poskytnutie služby uvedenej v prílohe č. 1 zákona

c)     180 000 eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác


Informácie o podlimitnej zákazke sú zverejnené na webových stránkach:

a)       Vestník verejného obstarávania: https://www.uvo.gov.sk/evestnik

b)       portál Elektronického verejného obstarávania: https://michalovce.fo.e-obstaranie.sk

c)       Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5769

  •      Elektronický kontraktačný systém (pre tovary a služby bežné): https://www.eks.sk/

 

C) Limity pre zákazky s nízkou hodnotou:

Civilná zákazka s nízkou hodnotou zadávaná verejným obstarávateľom je

  • zákazka na dodanie tovaru okrem potravín, zákazka na poskytnutie služby alebo zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre podlimitné zákazky a súčasne rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok
  • zákazka na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny a ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako finančný limit pre nadlimitnú zákazku a zároveň rovnaká alebo vyššia ako 5 000 eur v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok.


Informácie o zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona a podľa príkazného listu primátora č. 5 / 2019 sú zverejnené na webovej stránke mesta: http://www.michalovce.sk v časti Úradná tabuľa.


Informácie o zákazkách s nízkou hodnotou podľa zákona nad 5 000 €  sú zverejnené na webovej stránke raz za štvrťrok:

a)      Profil verejného obstarávateľa: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5769

 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 22.03.2019

Legislatíva

Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie