Cestný správny orgán rozhoduje o pripájaní pozemných komunikácií, zriaďovaní vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti, o úpravách alebo zrušení pripojenia pozemných komunikácií a vjazdov z cesty alebo miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti 


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o zriadenia vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti a pripojenia na miestnu komunikáciu

Legislatíva

Zákon NR SR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Zákon č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov

Poplatky

Poplatky sú stanovené každou samosprávou individuálne

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520