eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Informovanie o základných školách v obci

Základná škola (ZŠ) v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania tohto zákona podporuje rozvoj osobnosti žiaka. ZŠ má spravidla 9 ročníkov s možnosťou zriadenia nultého ročníka. Člení sa na I. a II. stupeň, v ktorých sa vzdelávanie realizuje samostatnými na seba nadväzujúcimi vzdelávacími programami.

Do nultého ročníka môže byť zaradené dieťa len s informovaným súhlasom zákonného zástupcu dieťaťa. Takéto dieťa začína plniť povinnú školskú dochádzku v nultom ročníku. Do triedy ZŠ možno začleniť žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Zápis detí do prvého ročníka:

Zápis do 1. ročníka ZŠ sa koná každoročne od 01. do 30.04., ktorý predchádza začiatku školského roka, v ktorom má dieťa začať plniť povinnú školskú dochádzku. Miesto a čas zápisu určujú mestské časti všeobecne záväznými nariadeniami.

ZŠ pri zápise dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky vyžaduje osobné údaje:
- meno a priezvisko, dátum narodenia,
- rodné číslo,
- miesto narodenia,
- národnosť,
- štátne občianstvo
- trvalé bydlisko dieťaťa,
- meno a priezvisko zákonných zástupcov,
- adresu zamestnávateľa
- trvalé bydlisko zákonných zástupcov.

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši 6. rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 24.10.2016