Usporiadateľ  je  povinný  oznámiť  zámer  usporiadať  verejné kultúrne  podujatie  mestu a/alebo príslušnej mestskej  časti,  na  území  ktorej  sa  má podujatie  konať.  Ak  sa  má  podujatie  konať  na  území niekoľkých  mestských  častí,  treba  jeho  konanie  oznámiť každej  z  nich.  Verejným  kultúrnym  podujatím  sa  rozumejú verejnosti prístupné: divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia,  koncerty,  hudobné  a  tanečné  produkcie, výstavy  diel,  výtvarných  umení,  diel  úžitkového  umenia  a prác  ľudovej  výtvarnej  tvorivosti,  festivaly  a  prehliadky  v oblasti  kultúry  a  umenia,  tanečné  zábavy  a  iné  akcie  v oblasti  spoločenskej  zábavy.

Verejným podujatím sa rozumie také podujatie, ktorého účastníci nie sú vopred špecifikovaní.

Usporiadateľ podujatia je povinný konanie verejného podujatia oznámiť najneskôr jeden týždeň pred dňom konania podujatia.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia

Legislatíva

  • Zákon č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach
  • Zákon č. 355/2007 Z.z. o ochrane podpore a rozvoji verejného zdravia
  • Zákon č. 219/1996 Z.z. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov
  • Zákon č. 71/1967 Zb. – správny poriadok 

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Najneskôr 7 dní pred konaním podujatia

Poplatky

Služba nie je spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie