eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Popis služby: Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatíje povinný ohlásiť takéto podujatie v zmlsle zákona č. 84/1990 Zb. o zhromaždovacom práve v znení neskorších predpisov. Oznámenie je definované nasledovnými formulármi:

  •     Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
  •     Žiadosť na osobitné užívanie verejného priestranstva

Verejné telovýchovné, športové a turistické podujatia sú oznamované v zmysle platnej legislatívy mestu/obci.

Ak chce usporiadateľ oznámiť organizovanie verejného telovýchovného, športového a turistického podujatia na území mesta/obce musí tak urobiť najneskôr sedem dní pred jeho uskutočnením musia doručiť oznámenie o svojom zámere príslušnému mestskému úradu.

V prípade porušenia tejto povinnosti má mesto/obec právo udeliť organizátorovi pokutu v súlade s § 7 zákona č. 96/1991 a § 12 a 13 zákona č. 479/2008. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016