eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Popis služby: Organizátor verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí je povinný ohlásiť takéto podujatie v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Organizátor podujatia je povinný v písomnej forme alebo v elektronickej forme oznámiť zámer organizovať podujatie obci, na ktorej území sa má podujatie konať. Ak sa má podujatie konať na území niekoľkých obcí, je potrebné jeho konanie oznámiť každej z nich. Ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, organizátor podujatia podáva oznámenie aj príslušnému útvaru Policajného zboru a príslušnému športovému zväzu.
    
Oznámenie podáva organizátor podujatia pred konaním podujatia, najneskôr
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o rizikové podujatie, podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia.

V prípade porušenia tejto povinnosti hrozí organizátorovi sankcia. Organizátor okrem iného zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o konaní verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju oznamovaciu povinnosť.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Nie

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016