Ohňostrojné práce povoľuje obvodný banský úrad rozhodnutím o povolení ohňostrojných prác. Ale ohňostrojné práce nemožno vykonať bez súhlasu hlavného mesta .  Preto ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce s pyrotechnickými výrobkami triedy III, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať, musí požiadať o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania.. Tento proces podporuje proces hlavného mesta iniciovaný žiadosťou osúhlas na vykonanie ohňostrojných prác.   

Doklady k žiadosti:

  • Meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo a dátum vydania a orgán, ktorý preukaz vydal)
  • Miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah,
  • Stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení,
  • Súhlas majiteľa, alebo správcu pozemku,
  • Doklad o oznámení konania ohňostroja obvodnému banskému úradu.

Vykonanie ohňostrojných prác, pri ktorých sa použijú pyrotechnické výrobky triedy:

  • I, II a III je potrebný písomný súhlas obce a na použitie pyrotechnických výrobkov triedy
  • IV je potrebné povolenie obvodného banského úradu.

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o súhlas na vykonanie ohňostrojných prác

Legislatíva

  • Zákon 58/2014 Z.z. o výbušninách, výbušných predmetoch a munícii.
  • Zákon č. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe

Zákonná lehota

7 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Služba nie je na úrovni mesta spoplatnená

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie