Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie,  je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  Mestu údaje  potrebné na zistenie škodlivosti  vypúšťanej  znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.
Mesto upravilo Všeobecne záväzným nariadením č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja, vrátane  vyčlenenia  malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok  nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých  prevádzkovateľov  sa  nevzťahuje oznamovacia povinnosť.     
Služba pokrýva celý proces od podania oznámenia na strane klienta, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane Mesta, spracovanie služby v príslušnom module IIS zaslanie výstupu služby – rozhodnutie o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia  alebo oznámenie o nulovom poplatku zo strany  Mesta klientovi. Proces oznamovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný, v prípade potreby bude môcť uskutočniť odvolanie.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Kompetencie Mesta  pri ochrane ovzdušia:

 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní ,
 • kontroluje  dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • ukladá  prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • informuje o smogovej situácii,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu,
 • môže všeobecne záväzným nariadením  vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu,
 • povoľuje na základe žiadosti  prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,
 • oznamuje  ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny,
 • môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov,


Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha  stavebnému konaniu (príp. ohlásenie stavby) a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní.

 • súhlas na povolenie (zmenu, dodatočné povolenie ) stavby malého zdroja znečisťovania,
 • súhlas na povolenie užívať stavbu (na zmenu užívania stavby)  malého zdroja znečisťovania,
 • súhlas na  dodatočné povolenie stavby/užívanie stavby malého zdroja znečisťovania,
 • súhlas na zmeny používaných palív  a surovín, na zmeny technologických zariadení  stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku  stacionárnych  zdrojov po vykonaných  zmenách,
 • súhlas na inštaláciu  technologických celkov patriacich do kategórie  malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.   


Žiadosť o vydanie súhlasu  na malý zdroj  predkladá žiadateľ Mestu.   Žiadosť o vydanie súhlasu  okrem všeobecných náležitostí  podania obsahuje:

 • všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch (typ plynového kotla, krbu, agregátu, max. tep. príkon, druh a spotreba paliva, uvedené v projektovej dokumentácii) a údaje o jeho  navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,
 • opis miest stacionárneho  zdroja, v ktorých  emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia vrátane údajov o výškach  komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia,
 • údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracovávané,
 • ďalšie podklady a údaje charakterizujúce  stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné,
 • k žiadosti o vydanie súhlasu je žiadateľ povinný  na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný posudok,    
 • doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 €, pri vydávaní súhlasu  na inštaláciu  technologických celkov patriacich  do kategórie  malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku alebo doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 5 € pri vydávaní súhlasu  na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych  zdrojov a na zmeny ich užívania  a na prevádzku stacionárnych  zdrojov po vykonaných zmenách.
   

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019

Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

Legislatíva

 • Zákon č.137/2010 Z. z.  o ovzduší v platnom znení
 • Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou  sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší v platnom znení 
 • Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení

Zákonná lehota

prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára hlavnému mestu za každý malý zdroj znečisťovania ovzdušia spotrebu palív a surovín

Poplatky

 • vydanie rozhodnutia na inštaláciu technologických celkov zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ich zmeny, na ich uvedenie do prevádzky, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu: 10 €
 • vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych  zdrojov a  na zmeny ich užívania a na prevádzku stacionárnych zdrojov po vykonaných zmenách  5 €

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111