eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Prevádzkovateľ malého zdroja, ktorý je právnickou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie,  je povinný oznámiť každoročne do 15. februára  Mestu údaje  potrebné na zistenie škodlivosti  vypúšťanej  znečisťujúcej látky a o veľkosti zdroja prevádzkovaného v uplynulom roku. Uvedená povinnosť vyplýva zo zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v platnom znení.
Mesto upravilo Všeobecne záväzným nariadením č. 193/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia podrobnosti vo veciach poplatku prevádzkovateľa malého zdroja, vrátane  vyčlenenia  malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, ktorým poplatok  nebude vyrubovať, a vyčlenenia malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, na ktorých  prevádzkovateľov  sa  nevzťahuje oznamovacia povinnosť.     
Služba pokrýva celý proces od podania oznámenia na strane klienta, cez prijatie a zaregistrovanie podania na strane Mesta, spracovanie služby v príslušnom module IIS zaslanie výstupu služby – rozhodnutie o určení poplatku za znečisťovanie ovzdušia  alebo oznámenie o nulovom poplatku zo strany  Mesta klientovi. Proces oznamovania končí archiváciou údajov o podaní a uzavretím prípadu. Klient je o priebehu procesu informovaný, v prípade potreby bude môcť uskutočniť odvolanie.

Malý zdroj znečisťovania ovzdušia je technologický celok obsahujúci stacionárne zariadenie na spaľovanie palív s nainštalovaným súhrnným menovitým tepelným príkonom menším ako 0,3 MW, ostatný technologický celok,  plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia, skládky palív, surovín, produktov a odpadov a stavby, zariadenia a činnosti znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkého zdroja alebo stredného zdroja a jeho prahová kapacita je menšia ako pre stredný zdroj znečisťovania ovzdušia určená osobitným predpisom.

Kompetencie Mesta  pri ochrane ovzdušia:

 • podieľa sa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu a prijaté opatrenia zahŕňa v územnom plánovaní ,
 • kontroluje  dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,
 • vydáva súhlas pre malé zdroje znečisťovania ovzdušia,
 • uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené týmto zákonom a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,
 • ukladá  prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,
 • môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,
 • informuje o smogovej situácii,
 • môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,
 • určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,
 • nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu,
 • môže všeobecne záväzným nariadením  vymedziť alebo zrušiť nízkoemisnú zónu,
 • povoľuje na základe žiadosti  prevádzkovateľa vozidla dočasný vjazd a trvalý vjazd cestných motorových vozidiel do nízkoemisnej zóny,
 • oznamuje  ministerstvu zriadenie, vymedzenie a zrušenie nízkoemisnej zóny,
 • môže určiť v súhlasoch podmienky prevádzkovania malých zdrojov,


Súhlas k malému zdroju znečisťovania ovzdušia podlieha  stavebnému konaniu (príp. ohlásenie stavby) a kolaudačnému konaniu  - vydávanie súhlasu je záväzným stanoviskom v stavebnom a kolaudačnom konaní.

 • súhlas na povolenie (zmenu, dodatočné povolenie ) stavby malého zdroja znečisťovania,
 • súhlas na povolenie užívať stavbu (na zmenu užívania stavby)  malého zdroja znečisťovania,
 • súhlas na  dodatočné povolenie stavby/užívanie stavby malého zdroja znečisťovania,
 • súhlas na zmeny používaných palív  a surovín, na zmeny technologických zariadení  stacionárnych zdrojov a na zmeny ich užívania a na prevádzku  stacionárnych  zdrojov po vykonaných  zmenách,
 • súhlas na inštaláciu  technologických celkov patriacich do kategórie  malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.   


Žiadosť o vydanie súhlasu  na malý zdroj  predkladá žiadateľ Mestu.   Žiadosť o vydanie súhlasu  okrem všeobecných náležitostí  podania obsahuje:

 • všeobecné údaje o stacionárnom zdroji, údaje o jeho technických parametroch (typ plynového kotla, krbu, agregátu, max. tep. príkon, druh a spotreba paliva, uvedené v projektovej dokumentácii) a údaje o jeho  navrhovanom, schválenom alebo skutočnom umiestnení,
 • opis miest stacionárneho  zdroja, v ktorých  emisie vznikajú, sú obmedzované a vypúšťané do ovzdušia vrátane údajov o výškach  komínov alebo výduchov, ktorými sú alebo budú emisie vypúšťané do ovzdušia,
 • údaje o palivách, ktoré sú alebo budú spaľované a údaje o surovinách, ktoré sú alebo budú spracovávané,
 • ďalšie podklady a údaje charakterizujúce  stacionárny zdroj, ak to žiadateľ považuje za potrebné,
 • k žiadosti o vydanie súhlasu je žiadateľ povinný  na vyzvanie orgánu ochrany ovzdušia priložiť odborný posudok,    
 • doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 10 €, pri vydávaní súhlasu  na inštaláciu  technologických celkov patriacich  do kategórie  malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku alebo doklad o zaplatení správneho poplatku vo výške 5 € pri vydávaní súhlasu  na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení stacionárnych  zdrojov a na zmeny ich užívania  a na prevádzku stacionárnych  zdrojov po vykonaných zmenách.
   

Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019