Popis služby: Na žiadosť daňového subjektu môže správca dane, ktorým je hlavné mesto alebo mestská časť, povoliť odklad platenia dane,  ktorej  správu  vykonáva,  alebo  platenie  tejto  dane  v splátkach, ak by bolo neodkladné zaplatenie dane spojené s vážnou ujmou daňového subjektu.
Pri vzniku daňovej povinnosti daňovník môže požiadať o odloženie splatnosti dane vo vybraných prípadoch. Žiadosť o splátky na už vyrubenú právoplatnú daň môže daňovník požiadať písomne tlačivo, ale nemá formalizované tlačivo podáva teda daňovník individuálne.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu povoľovania odkladu platenia dane a povoľovanie splátok pre daňový subkjekt.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o povolenie odkladu platenia dane a povolenie splátok

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

Zákonná lehota

15 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Sadzby dane sú uvedené v službách jednotlivých daní.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie