Popis služby: Správca dane môže na žiadosť daňového dlžníka, ktorým je fyzická  osoba,  povoliť  úľavu  alebo  odpustiť  daňový nedoplatok  ak  by  jeho  vymáhaním  bola  vážne  ohrozená výživa  daňového  dlžníka  alebo  osôb  odkázaných  na  jeho výživu. Pri vzniku povinnosti za daň má daňovník možnosť o požiadanie zníženia v definovaných prípadoch. V prípade zastupovania je potrebná písomná plná moc na zastupovanie,  plná moc nemusí byť úradne overená. K podaniu sa poväčšine prikladajú kópie dokladov o zmene daňovej povinnosti – kúpa, predaj prístroja a podobne.

Komu je služba určená: Občan a Podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu žiadostí o poskytovanie úľavy zo sankcií alebo odpustenie sankcií pre daňový subjekt.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Áno


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Žiadosť o poskytnutie úľavy alebo odpustenie daňového nedoplatku

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Výška poskytnutej úľavy alebo odpustenia daňového nedoplatku je individuálna. Daňovej úľava alebo odpustenie daňového nedoplatku nie je nárokovateľa. Nemusí byť poskytnuté.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Životné situácie