Zámer vojsť a zotrvať v historickej časti po dobu, ktorá je zdaňovaná paušálne oznamuje daňovník správcovi dane v sídle správcu dane. Správca dane v rozhodnutí určí platenie dane. Daňovník je povinný umiestniť na viditeľnom mieste vo vozidle príslušný doklad, preukazujúci povolenie vojsť do historickej časti mesta.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 12.06.2019

Oznámenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Poplatky

Každá samospráva má individuálnu sadzbu dane 

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111