eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznamovanie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva. Za verejné priestranstvo na účely tejto dane sa považujú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve obce.
Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je určená vo VZN príslušnej samosprávy o miestnych daniach za každý aj začatý meter štvorcový osobitne užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň.

Predmetom dane je:

 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb,
 • dočasné užívanie verejného priestranstva  letnou terasou,
 • umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a stavebné úpravy všetkého druhu,
 • užívanie verejného priestranstva na účely rozkopávky a podvrtávky miestnych komunikácií a verejných priestranstiev,
 • užívanie verejného priestranstva prekopávok inžinierskych sietí,
 • umiestnenie skládky stavebných a iných materiálov,
 • kultúrno – propagačné a predajné akcie fyzických a právnických osôb,
 • občasný predaj tovaru z prenosného zariadenia do 2 m2 na určenom mieste,
 • občasný predaj drobných vlastnoručne vyrobených predmetov,
 • občasný predaj tovaru na verejnom priestranstve fyzickými a právnickými osobami bez určenia miesta,
 • propagácia tovaru, sídla predajne, služieb, podujatia do 2 m2 ( tzv. „A“),
 • predaj žrebov a podobných hier na verejnom priestranstve,
 • predaj ovocia a zeleniny pred vlastnou predajňou na verejnom priestranstve,
 • predaj iného tovaru,
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku a iných zábavných atrakcií,
 • umiestnenie plechovej garáže na verejnom priestranstve,
 • dočasné parkovanie mimo plateného parkoviska na vyhradenom priestore,
 • vystavenie predávaného tovaru pred vlastnou predajňou do 3 m2,
 • umiestnenie stavebného zariadenia pre stavby a  stavebné úpravy všetkého druhu pri zateplení bytového domu na základe platného stavebného povolenia

Osobitným užívaním verejného priestranstva nie je užívanie verejného priestranstva v súvislosti s odstránením poruchy alebo havárie rozvodov a verejných sietí.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 06.03.2019