Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty. Služba bude pokrývať celý proces od podania na strane klienta a jeho prijatie na strane mestskej časti, cez spracovanie podania až po poskytnutie platobného výmeru klientovi. Klient bude o priebehu procesu informovaný.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Ohlásenie o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za predajné automaty

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Výška dane je určená každý mesto a obcou individuálne

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Súvisiace služby

Životné situácie