Popis služby: Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti k dani za psa do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Občania pri nadobudnutí, úmrtí alebo strate sú povinní ohlásiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa. Služba pokrýva celý proces od podania na strane klienta a jeho prijatie na strane obce/mesta, cez spracovanie podania až po poskytnutie rozhodnutia klientovi.

Komu je služba určená: Občan a podnikateľ

Na aký účel služba slúži: Služba slúži na riadenie procesu oznamovania o vzniku, zániku alebo zmene daňovej povinnosti k dani za psa.

Spôsob použitia služby: Služba sa používa ako elektronické podanie, ktoré vytvorí právne záväzný stav. Klient si splní svoju povinnosť podať daňové priznanie.

Služba vyžaduje autentifikáciu: Na použitie služby sa vyžaduje autentifikácia (prihlásenie) klienta pomocou eID karty.

Na použitie služby sa vyžaduje overenie totožnosti eID: Áno

Na použitie služby sa vyžaduje autorizácia KEP: Áno

Je služba spoplatňovaná: Nie


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Podávanie daňového priznania k dani za psa

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

30 dní (Nemôže byť prerušená)

Poplatky

Výšku dane stanoví každé mesto a obec zvlášť

 

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Súvisiace služby

Životné situácie