MIESTNE DANE A POPLATKY V ROKU 2020 

Povinnosti daňovníkov v januári Mesiac január je termín, kedy si svoju zákonnú povinnosť voči Mestu plnia fyzické a právnické osoby (daňovníci), ktoré sa v priebehu roka 2019 stali vlastníkmi akejkoľvek nehnuteľnosti na území mesta Michalovce, majiteľmi psa, poprípade im bolo vydané stavebné/kolaudačné rozhodnutie. Aj tu platia dve výnimky, a to pre prípady, keď daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, alebo nehnuteľnosť vydraží. V týchto dvoch prípadoch je povinnosť podať daňové priznanie do 30 dní od právoplatnosti dedičského osvedčenia alebo vydraženia nehnuteľnosti.    Tlačivo daňového priznania na rok 2020 k novonadobudnutej nehnuteľnosti (napr. byt, dom, pozemok, garáž, stavby a pod.), priznanie za psa, priznanie za hracie prístroje alebo predajné automaty je možné stiahnuť a následne vytlačiť z internetovej stránky mesta: http://www.michalovce.sk/sk/clanok/dane-a-poplatky. Daňovník, ktorý z akýchkoľvek dôvodov túto možnosť nemá, môže si predmetné tlačivo zadarmo vyzdvihnúť na mestskom úrade, referát daní a miestneho poplatku, č. dv. 121 a 128.  K daňovému priznaniu je daňovník povinný priložiť aj rozhodnutie z katastrálneho úradu o povolení vkladu. V prípade, že počas roka 2019 došlo k zániku, zmene daňovej  povinnosti napríklad tým, že došlo k odpredaju, darovaniu, vydraženiu, zmene výmery nehnuteľnosti, úhynu, resp. darovaniu psa  a pod., je potrebné podať čiastkové daňové priznanie, ktoré sa taktiež podáva na vyššie uvedenom tlačive. Výška dane z nehnuteľností je určená novoprijatým Všeobecne záväzným nariadením Mesta Michalovce č. 206/2019 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za ubytovanie, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje, ktoré je taktiež k nahliadnutiu na internetovej stránke mesta, v sekcii Všeobecne záväzné nariadenia. Oproti zdaňovaciemu obdobiu roku 2019 došlo k miernemu navýšeniu sadzieb dane, napr. sadzba dane z bytov bola navýšená z hodnoty 0,26 € za 1 m2 na hodnotu 0,30 € za 1 m2. Pre daňovníka, ktorý doteraz odvádzal daň za byt o výmere 72 m² (čo predstavuje priemerný trojizbový byt, určený pre štvorčlennú rodinu) uvedené zvýšenie sadzieb znamená medziročný nárast daňovej povinnosti o 2,88 € za 1 rok. Jednou z najčastejších otázok zo strany našich obyvateľov je možnosť zníženia dane.  Predmetné novoprijaté všeobecne záväzné nariadenie ponecháva v platnosti všetky  oslobodenia od dane, ako aj zníženia dane, ktoré boli v platnosti aj v zdaňovacom období r. 2019. Konkrétne oslobodenie od dane alebo zníženie dane si daňovník uplatní v daňovom priznaní za zdaňovacie obdobie, v ktorom mu prvýkrát vznikol nárok na úľavu, najneskôr do 31. januára daného roka. U tých daňovníkov, ktorí už mali uplatnené zníženie dane z dôvodu dosiahnutého veku v predchádzajúcom období, sa ďalšie čiastkové priznanie nepodáva, úľava je zohľadnená automaticky. Uvedené sa netýka poberateľov dávky v hmotnej núdzi. Títo si musia nárok na úľavu uplatniť podaním čiastkového daňového priznania každoročne, najneskôr v lehote do 31. januára, inak nárok na úľavu na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká. Jedinou zmenou oproti zdaňovaciemu obdobiu roku 2019 je oslobodenie od dane za psa. V zdaňovacom období roku 2019 bola oslobodená od dane každá osoba, ktorá dovŕšila vek 70 rokov. Podľa novoprijatého všeobecne záväzného nariadenia je rovnako oslobodená iba osamelo žijúca osoba, ktorá dovŕšila vek 70 rokov, nárok na oslobodenie vzniká tejto osobe od 1. januára nasledujúceho roka po roku, v ktorom uvedený vek dovŕšila. To znamená, že osamelo žijúca osoba, ktorá v roku 2019 oslávila 70-te narodeniny, v tomto zdaňovacom období 2020 má nárok na oslobodenie z dane za psa. V roku 2019 bolo taktiež prijaté nové Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Michalovce č. 205/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým došlo k zvýšeniu sadzby za komunálny odpad o 0,01 eur, čo predstavuje navýšenie na hodnotu 0,08 € na osobu za kalendárny deň. Pre poplatníka bude toto navýšenie znamenať medziročný nárast daňovej povinnosti o 3,65 € na jednu osobu ročne. Pred vydaním rozhodnutia môže občan požiadať o zníženie alebo odpustenie poplatku za rovnakých podmienok ako v predchádzajúcom poplatkovom období roku 2019. U fyzických osôb starších ako 62 rokov sa poplatok z titulu veku zníži o 30 % automaticky.  Tlačivá poplatkového priznania k odpadom, či žiadosti na zníženie poplatku za odpad, poplatník nájde zverejnené na vyššie uvedenej internetovej stránke mesta, alebo si ich môže zadarmo vyzdvihnúť na mestskom úrade, referát daní a miestneho poplatku, č. dv. 115, 116, 118 a 119. Rozhodnutia o dani z nehnuteľností a rozhodnutia o poplatku za komunálny odpad budeme obyvateľom doručovať prostredníctvom našich zamestnancov v mesiacoch marec až máj. Právnickým osobám budú rozhodnutia zaslané do elektronickej schránky. Miroslav Bočinec

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/miestne-dane-a-poplatky-v-roku-2020 External

Zverejnené: 24.01.2020

Aktualizované: 24.01.2020