eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Aktuality - Mesto Michalovce 

CENY MESTA MICHALOVCE ZA ROK 2019

Návrhy na udelenie Ceny mesta môžu predložiť mestskému zastupiteľstvu poslanci mestského zastupiteľstva, primátor mesta a mimovládne organizácie. Písomné návrhy so zdôvodnením sa podávajú na podateľni mestského úradu do 30. júna kalendárneho roka. Podané návrhy vyhodnotia komisie mestského zastupiteľstva. Na základe ich odporúčania sú návrhy predložené na prerokovanie mestskej rade a následne na schválenie mestského zastupiteľstva. Ceny mesta Michalovce budú udelené na slávnostnom mestskom zastupiteľstve 29. novembra týmto jednotlivcom a kolektívom:   Anton Hasák Za celoživotný podiel na rozvoji turistiky a pri príležitosti okrúhleho životného jubilea. Narodil sa v roku 1949 v Michalovciach, kde žije aj v súčasnosti. S aktívnou turistikou začal v roku 1956. V roku 1957 sa zúčastnil prvého ročníka dnes už tradičnej akcie 100 jarných kilometrov. V roku 1981 bol spoluzakladateľom TJ Turista, kde prevzal funkciu predsedu klubu, ktorú vykonáva dodnes. Je držiteľom strieborného aj zlatého odznaku Klubu slovenských turistov a v roku 2013 mu bola udelená plaketa Alojza Lutonského, jedno z najvyšších ocenení KST. Počas svojej turistickej činnosti navštívil celé Slovensko, ale aj blízke zahraničie. Zameriava sa hlavne na pešiu turistiku a cykloturistiku, neobchádza však ani zimnú. Doteraz sa zúčastnil 44 letných, 35 zimných celoslovenských zrazov turistov a 17 slovenských zrazov cykloturistov. Venuje sa aj publicistickej práci. Pravidelne uverejňuje články v lokálnej tlači a podieľal sa ako spoluautor na viacerých turistických sprievodcoch. Nemožno zabudnúť ani na jeho verejno-prospešnú činnosť pri organizovaní a vedení turistických podujatí prístupných širokej verejnosti či už s lokálnou, regionálnou alebo celoslovenskou pôsobnosťou. Na týchto akciách sa počas jeho pôsobenia zúčastnili stovky milovníkov prírody a nasledujú ho aj jeho deti a už aj vnúčatá. Okrem turistiky k jeho záľubám patrí zberateľstvo, fotografovanie a ochrana prírody.   Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce Pri príležitosti 45. výročia založenia klubu a za dosiahnutie historického úspechu – postupu do najvyššej súťaže. Michalovský seniorský hokej má dlhú tradíciu. V októbri 2019 oslávil už 45 rokov. Začiatok michalovského seniorského hokeja sa datuje od roku 1974. Klub prešiel viacerými zmenami názvov, v súčasnosti pôsobí ako občianske združenie pod názvom Hokejový klub Dukla Ingema Michalovce. Zakladateľmi klubu sú Mesto Michalovce a firma Ingema, s.r.o. V prvom roku založenia nového klubu sa podarila obhajoba prvenstva v 1. hokejovej lige a historický postup do najvyššej hokejovej súťaže na Slovensku (extraligy). Veríme, že aj v extralige bude náš klub robiť dobré meno mestu Michalovce.   Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Michalovce Pri príležitosti 80. výročia založenia zväzu, za starostlivosť o zarybnenie jazier a vodných plôch a ochranu životného prostredia. 25. júla 2019 oslávili michalovskí rybári 80 rokov prvej písomnej zmienky o rybárstve na Zemplíne. V tento deň roku 1939 sa konala schôdza Ochranného rybárskeho spolku Michalovce. Prvým predsedom sa v roku 1952 stal Jozef Králik. Prelomovým bol rok 1966, keď vznikla Zemplínska šírava. Členská základňa rybárskej organizácie vtedy rapídne stúpla. V roku 2018, už pod súčasným názvom Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Michalovce (MsO SRZ Michalovce), evidovali 1891 športových rybárov, 144 členov v kategórii mládež a 218 detí. Na základe týchto čísel sa organizácia stala druhou najväčšou v Košickom samosprávnom kraji. Výbor organizácie sa usiluje vytvárať pre rybárov ideálne podmienky svojou aktívnou činnosťou. Zarybňuje revíry, usporadúva súťaže. V roku 2019  sa konal 11. ročník medzinárodných pretekov Zemplínsky kapor. Pre svojich najmenších členov organizuje  súťaž v love rýb udicou, ktorá je súčasťou prvomájových osláv v Michalovciach, ale aj Tábor mladých rybárov a začiatkom roka Rybársky ples. Členovia mestskej organizácie pravidelne navštevujú školy, kde deti oboznamujú s lovom rýb a ochranou prírody. Zemplínska šírava je pre MsO SRZ aj miestom brigád. Každoročne v jarných mesiacoch 150 brigádnikov upratuje brehy Prímestskej oblasti Šíravy a Zalužíc.   Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach Pri príležitosti 70. výročia založenia školy a za výrazný podiel na rozvoji odborného zdravotného školstva v meste, okrese a regióne. Stredná zdravotnícka škola v Michalovciach vznikla v roku 1949 ako Vyššia škola sociálna a zdravotnícka a poskytovala trojročné štúdium s maturitou. Pod súčasným názvom funguje od roku 1961 a ponúka deväť študijných maturitných odborov v dennej forme a štyri vo večernej. Počas svojej 70-ročnej existencie prešla škola obrovskými zmenami. Za posledných 15 rokov to bolo pod vedením jej riaditeľa RNDr. Dušana Žaludka. Výsledkom revitalizácie sú dve zrekonštruované budovy so špeciálne vybavenými učebňami pre praktickú prípravu žiakov, medzi ktorými je napríklad aj virtuálna anatomická učebňa, otvorená ako prvá na Slovensku. Žiaci školy dosahujú vynikajúce výsledky v štúdiu aj v mimoškolskej činnosti, o čom svedčia získané prvé miesta na celoštátnej úrovni v stredoškolskej odbornej činnosti. Nechýbajú ani na súťažiach v poskytovaní prvej pomoci stredných zdravotníckych škôl, v  regionálnych aj celoštátnych kolách. Pod vedením skúsených pedagógov sú žiaci aktívni  tiež v dobrovoľníckej činnosti. Škola dlhodobo podporuje a vytvára podmienky pre činnosť Mládeže Slovenského Červeného kríža. Žiaci už niekoľko rokov organizujú aj samostatnú zbierku potravín v rámci Dňa boja proti hladu. Za svoje aktivity v rámci Červeného kríža bola škola  4. mája 2017 ocenená ďakovným listom Slovenského Červeného kríža. Škola veľmi pružne reaguje aj na ponuky trhu práce. Z tohto dôvodu jej absolventi majú najnižšiu mieru evidencie na úradoch práce.   PaedDr. Igor Remák Za výrazný podiel na rozvoji základného a stredného školstva, za celoživotný podiel pri výchove mladej generácie a rozvoj športu v meste, osobitne futbalu. Narodil sa 6. januára 1955 v Pozdišovciach. Po absolvovaní základnej školy pokračoval v štúdiu na Gymnáziu v Michalovciach. V roku 1983 úspešne ukončil vysokoškolské štúdium na Pedagogickej fakulte UPJŠ v Prešove, kombináciu telesná výchova a branná výchova. Po absolvovaní základnej vojenskej služby nastúpil v roku 1984 ako učiteľ na VI. ZŠ, kde v tom roku vznikla aj prvá športová trieda so zameraním na futbal, ktorej bol triednym učiteľom a zároveň trénerom. V rokoch 1990 – 1991 na tejto škole vykonával funkciu riaditeľa. V rokoch 1991 – 1993 pôsobil mimo učiteľských služieb vo firme SLOPOD Michalovce. V rokoch 1993 – 2002 pracoval ako učiteľ na Základnej škola Pavla Horova v Michalovciach. Od roku 2002 jeho pôsobiskom bolo Gymnázium Pavla Horova, kde 12 rokov zastával funkciu zástupcu riaditeľa školy a zároveň mal patronát nad ŠT na tejto škole. Vo futbalovom klube MFK Zemplín až do roku 2018 zastával funkciu manažéra mládeže. Od roku 2007 je predsedom Rady športových klubov v meste Michalovce, ktorá je poradným orgánom primátora mesta. Počas jeho športovej trénerskej a funkcionárskej kariéry vyrástli mnohí športovci: Marián Kelemen, Igor Žofčák, Erik Grendel či súčasní tréneri v mládežníckych kategóriách Adrián Devečka, Milan Holej,  Jaroslav Dargaj, Viktor Kostovčík, Tomáš Kozár a Marcel Nemčík.

Zdroj: http://www.michalovce.sk/sk/aktualita/ceny-mesta-michalovce-za-rok-2019 External

Zverejnené: 27.11.2019
Aktualizované: 27.11.2019