Aktuálne nie je možné realizovať elektronické platby z portálu elektronických služieb mesta / obce cez MEP ÚPVS (Modul elektronických platieb Ústredného portálu verejnej správy) vzhľadom na nedostupnosť akreditovaných platiteľov (komerčné banky).

Služba slúži na odoslanie Vašich údajov o platbe na základe rozhodnutia k miestnemu poplatku za komunálny odpad. Uvedená služba od klienta slúži na informovanie obce / mesta o vzniknutej platobnej povinnosti.


Dátum zverejnenia: 16.09.2016

Dátum poslednej zmeny: 21.10.2016

Platenie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Legislatíva

  • Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)
  • Zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  • VZN

Zákonná lehota

Služba je uhrádzaná každý mesiac na základe fakturácie.

Poplatky

Služba nie je spoplatnená.
Výška dane je individuálne stanovená v rozhodnutí o vyrúbení dane.

Kompetencie

Kontakt

Mesto Michalovce

nám. Osloboditeľov 30

071 01 Michalovce

 

web:www.michalovce.sk

mail: msumi@msumi.sk

 

IČO:00325490

DIČ: 2020739039

 

Telefón: +421-56-6864103, 111

Fax: +421-56-6443520

Životné situácie