eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením - Prepojovací VTL plynovod

Mesto Michalovce zverejňuje - Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred dokončením a o upustení od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Prepojovací VTL plynovod Poľsko - Slovensko, líniová časť pred dokončením.


Prílohy