eSlužby A - Z Mapa stránky Kontakt

Rekonštrukcia plynovodov

Mesto Michalovce, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") zverejňuje kolaudačné rozhodnutie vo veci "Rekonštrukcia plynovodov UO02811 Michalovce, Kapušianska" - v prílohe.